RODO


Ochrona danych osobowych w FIRMIE HANDLOWEJ RAFAŁ KARP

FIRMA HANDLOWA RAFAŁ KARP z siedzibą w Dąbrowie szanuje prywatność swoich klientów, kontrahentów i podmiotów współpracujących oraz stara się dochować wszelkiej należytej staranności w tym zakresie. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu najważniejsze zasady i informacje dotyczące ochrony danych osobowych funkcjonujące w FIRMA HANDLOWA RAFAŁ KARP.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Handlowa Rafał Karp z siedzibą w Dąbrowa 2 (97-217 Lubochnia) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 7732294803, REGON 100762793.


Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tzw. RODO oraz przepisy prawa krajowego. Celem przetwarzania danych jest:
• realizacja umowy pomiędzy Administratorem a osobą, której dane dotyczą;
• wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie rachunkowości i przepisów podatkowych;
• ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy osobą, której dane dotyczą a Administratorem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora;
• za dobrowolną zgodą wyrażoną przez osobę, której dane dotyczą, jej dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne.

Firma Handlowa Rafał Karp każdorazowo informuje Państwa o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez przepisy prawa w ramach realizacji obowiązku informacyjnego. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ismiechowicz@fhrafalkarp.pl lub nr tel. 505 794 962.


Uprawnienia gości i kontrahentów współpracujących z FIRMA HANDLOWA RAFAŁ KARP w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem przez FIRMA HANDLOWA RAFAŁ KARP danych osobowych mają Państwo prawo do:
• dostępu do danych osobowych,
• sprostowania danych osobowych,
• usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
• przenoszenia danych osobowych,
• sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
• sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
• zgłaszania wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych.


Procedura zgłoszenia wniosku w sprawie danych osobowych

Wniosek dotyczący Państwa danych osobowych obejmujący realizację powyższych uprawnień prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ismiechowicz@fhrafalkarp.pl lub składać bezpośrednio w siedzibie Firma Handlowa Rafał Karp. We wniosku prosimy o podanie danych kontaktowych do Państwa w celu przekazania odpowiedzi na wniosek. Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie miesiąca od jego wpływu do Firma Handlowa Rafał Karp z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę żądań w nim zawartych, termin miesięczny może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, o czym zostaną Państwo poinformowani. Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. W razie jednak, gdy żądanie zawarte we wniosku jest nieuzasadnione lub powtarzane często, Firma Handlowa Rafał Karp może nałożyć na Państwa uzasadnioną opłatę obejmującą koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, w tym przeprowadzeniem wnioskowanych operacji na danych osobowych.


Szczegółowe obowiązki informacyjne i wzory dokumentów

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI FIRMA HANDLOWA RAFAŁ KARP
INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY W FH Rafał Karp
INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW FIRMA HANDLOWA RAFAŁ KARP
ZGODA NA PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ FH RAFAŁ KARP PODMIOTOWI TRZECIEMU